Archanas

Archana Price
Moola Mantra Archana (108) ₹ 80
Aikyamathyasooktha Archana ₹ 30
Sahasranamam ₹ 20
Vidhyamanthram ₹ 20
Moola Mantra Archana ₹ 20
Archana Price
Samvadha Suktha ₹ 20
Panchamukhi Archana ₹ 20
Sreesuktha/Purusha Suktha ₹ 20
Bagyasuktha ₹ 20
Ashtothara Pushpanjali ₹ 15

Book Now